ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก จะ๊โอ๋จรา มีทั้งสาระและความเพลิดเพลินมากมาย

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารยฺผู้สอนอาจารย์สุจิตรา     จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2553
นางสาวพรพรรณ  สายัณหะ  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่  13  หมู่  2
ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวพรพรรณ  สายัณหะ    ชื่อเล่น  โอ๋
อยู่บ้านเลขที่  3/ 1  ม.6  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  70180
เกิดวันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2528
เบอร์โทรศัพท์087-1081805
Email - ao-sayanha@hotmail.com
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน  ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   
ปัจจุบ้น ทำงาน  ธุรการโรงเรียน
คติประจำใจ     พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้